Dochodzimy odszkodowań za wypadki komunikacyjne, błędy medyczne, wypadki przy pracy i w innych sytuacjach od Towarzystw Ubezpieczeniowych i innych podmiotów.

Czytaj więcej...

Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Baleja świadczy kompleksową pomoc prawną dla Klientów indywidualnych i biznesowych. Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej...

Aktualności

Prev Next

NAKAZ ZAPŁATY DOTYCZĄCY PRZEDAWNIONYCH DŁUGÓW.

Ostatnio daje się zauważyć praktyka Banków oraz Funduszy Sekurytyzowanych polegająca na zbywaniu wierzytelności przez Banki na rzecz Funduszy Sekurytyzowanych i następnie dochodzenie wierzytelności przez ww. fundusze na drodze sądowej. Z reguły wierzytelności te są już przedawnione na etapie ich dochodzenia przed sądem. Niestety dla dłużników stosownie do dyspozycji art. 117 § 2 sąd może uwzględnić zarzut przedawnienia jedynie wtedy gdy dłużnik go podniesie. W większości spraw Fundusze Sekurytyzacyjne dochodząc przedawnionych wierzytelności kierują pozwy do sądu wraz z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty, sąd wydaje nakaz zapłaty, który jest doręczany dłużnikowi/pozwanemu. Jeżeli dłużnik odbierze pismo z sądu, to może w terminie 14 dni złożyć sprzeciw w którym podniesie zarzut przedawnienia. Bezczynność dłużnika, lub zaniechanie odebrania pisma, skutkować będzie uprawomocnieniem się nakazu zapłaty i skierowaniem sprawy do komornika, celem przeprowadzenia egzekucji. Zatem pomimo posiadania skutecznego instrumentu w postaci zarzutu przedawnienia, przedawniony dług może być skutecznie ściągnięty. Z drugiej strony podjęcie przez dłużnika...

Czytaj wiecej...

Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie

Problematykę przedawnienia roszczeń odszkodowawczych, a więc wynikających z czynów niedozwolonych reguluje art. 4411 kodeksu cywilnego. Stosownie do powołanego przepisu cyt.: „Art. 4421 § 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. § 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku,roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. § 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. § 4. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o...

Czytaj wiecej...

Roszczenia z tytułu śmierci osoby bliskiej poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym

Roszczenia jakie przysługują najbliższej rodzinie ofiary wypadku komunikacyjnego, która w jego wyniku poniosła śmierć. Nie drążąc w tym miejscu w problematyki odpowiedzialności za szkodę, warto jedynie zaznaczyć, że możliwe jest uzyskanie świadczeń wtedy, gdy ktoś inny niż poszkodowany ponosi odpowiedzialność za skutki wypadku na zasadzie winy, bądź ryzyka. W obecnie obowiązującym stanie prawnym w przypadku śmierci osoby bliskiej uprawnionym mogą przysługiwać następujące świadczenia:   zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną śmiercią bliskiej osoby,   stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej wynikające ze śmierci osoby bliskiej,   renta.

Czytaj wiecej...

Ustalenie OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Ustalenie w jakim zakładzie ubezpieczeń jest ubezpieczony sprawca wypadku, jest dziś znacznie łatwiejsze niż dawniej. Obecnie można dokonać koniecznego ustalenia za pośrednictwem Internetu. Na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego www.ufg.pl znajdziemy wyszukiwarkę, przy pomocy której można bardzo łatwo uzyskać dane nt. zakładu ubezpieczeń zobowiązanego do wypłaty odszkodowania oraz nr polisy ubezpieczeniowej. Do skorzystania z wyszukiwarki konieczne jest dysponowanie numerem rejestracyjnym samochodu sprawcy oraz posiadanie wiedzy nt. daty wypadku komunikacyjnego. Jeżeli wyniki wyszukiwania będą negatywne, wówczas najlepiej zwrócić się z pisemnym zapytaniem do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o to, gdzie w chwili zdarzenia, ubezpieczony był pojazd sprawcy. W przypadku odpowiedzi negatywnej, to wspomniany Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będzie mógł być pozwany w ew. procesie o odszkodowanie.

Czytaj wiecej...